วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

 

 

1) ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านในชุมชนไทลื้อ บ้านไม้ลุงขน อ.แม่สาย จ.เชียงราย : การสืบทอดและพลวัตภายใต้บริบทใหม่ / อัมพิกา ยะคำป้อ

 

2) การดำรงอยู่ของพิธีบูชาเสาอินทขีล : การผสมผสานความเชื่อดั่งเดิมและพุทธศาสนาในพิธีกรรมปัจจบัน / พิมพ์นภัส จันดาวงศ์

 

3) อารักษ์บ้าน-อารักษ์เมือง การดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์ในวิถีชีวิตไทย-ไทในปัจจุบัน / ศิราพร ณ ถลาง

 

4) งานบุญแปดหมื่นสี่พันขันธ์ : สัญลักษณ์ในพิธีกรรมประดิษฐ์จากคัมภีร์ใบลาน / พิเภก เมืองหลวง

 

5) การสืบทอดอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ “ชอง” ผ่านพิธี “ส่งในบ้าน” ของชาวชอง บ้านทุ่งไก่ดัก อ.เมือง จ.ตราด / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

 

 

แนะนำหนังสือ

 

“ตำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับท้องถิ่น” / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล