วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

 

 

1) พุทธคุณ : ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ หรือพระคุณความดีที่ต้องนำไปปฏิบัติ / ธีรโชค เกิดแก้ว

 

2) อุโบสถเจดีย์ : พุทธศิลปสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / นภัส ขวัญเมือง

 

3) ความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ดลยา เทียนทอง

 

4) การดำรงอยู่ของงานช่างสนะในสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

5) เพลงพื้นบ้านในบทละครดึกดำบรรพ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ / รัตนพล ชื่นค้า

 

6) สัญลักษณ์ข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในพิธีถวายข้าวพีชภาคและเสียค่าหัว / สุรชัย ชินบุตร

 

7) การพัฒนาการพาณิชยนาวีของไทย / สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง

 

8) สถานภาพชายฝั่ง ความมั่นคงในชีวิต และวิถีชุมชนชายฝั่งทะเลไทย / ศิริวรรณ ศิริบุญ

 

 

แนะนำหนังสือ

 

“ตำนาน” / อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล