วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

 

 

1) ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และหนทางพ้นทุกข์ตามแนวคิดพุทธศาสนาระดับโลกิยะในบทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง และคาวี / พัชรินทร์ บูรณะกร

 

2) การสร้างสรรค์ชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์ / สุภัค มหาวรากร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

 

3) จาก “ชาดก” สู่ “เพลง” : การรับรู้ความหมายและบทบาทของสื่อ / นิธิอร พรอำไพสกุล

 

4) ดอกไม้วิจิตร : มรดกศิลปวัฒนธรรมในงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

 

แนะนำหนังสือ 

 

“เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี” / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล