วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

 

 

1) บทบาทของพระสงฆ์ สามเณร กับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

2) บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบางดอน จังหวัดระยอง : มรดกวรรณคดีการแสดของชาวบ้าน / รัตนพล ชื่นค้า

 

3) ภูมิปัญญา “ผ้าไหมแพรวาผู้ไทบ้านโพน” : พลวัตและการปรับตัว / นิตยา วรรณกีตร์

 

4) ผ้าย้อมคราม : การทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าในกระแสโลกาภิวัฒน์ / ดนัย ชาทิพฮด

 

5) พลวัตทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2522-2553 / พรชัย นาคสีทอง, อนินทร์ พุฒิโชติ

 

6) ความเป็นชายในมัทนะพาธา / พรรณราย ชาญหิรัญ

 

 

แนะนำหนังสือ

 

“จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า” / อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล