วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

 

 

1) อุรังคธาตุนิทานพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับอีสานล้านช้าง : การสืบทอดและการสร้างสรรค์ / สุรชัย ชินบุตร

 

2) การผสมผสานความเชื่อเรื่องผี เทวดา และพุทธศาสนาในพิธีจุลกฐินของชาวไทยวน ชุมชนวัดบ้านทัพ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

 

3) การวิเคราะห์ชื่อสร้อยของประชาชนจังหวัดเชียงราย / สุทธา รัตนศักดิ์, พรรณวดี รัตนศักดิ์

 

4) ทัศนะของนักปราชญ์ในจารีตเถรวาทของไทยต่อสิทธิมนุษยชน / ภาณุทัต ยอดแก้ว

 

5) “อาชญากรรม” ในวรรณกรรมของชาวบ้านภาคกลางสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / โดม ไกรปกรณ์