วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

 

 

1) โคลงเล่นซ่อนหาที่เกาะสีชัง : การเล่นกับภาษาในวันว่าง / สุกัญญา สุจฉายา

 

2) เกมกลอน : กิจกรรมการเรียนรู้ร้อยกรองที่มากกว่าความสนุก / ชวิน พงษ์ผจญ

 

3) หนังสืออ่านประกอบละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” สำหรับนักศึกษาชาวจีน / SHI LEI, สุภัค มหาวรากร, ผกาศรี เย็นบุตร

 

4) พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย / ณัฐกาญจน์ นาคนวล

 

5) ราชธรรมในจามเทวีวงศ์ : ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์ / ธีรพัฒน์ พูลทอง

 

6) ครุพัน : สหัสวัตถุศักดิ์สิทธิ์กับบทบาทหน้าที่ในวัฒนธรรมอีสาน / สุทธินันท์ ศรีอ่อน

 

7) ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ: บทบาทประเพณีที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน / สารภี ขาวดี