ขอบเขตและจุดมุ่งหมายของวารสารไทยศึกษา

วารสารไทยศึกษารับพิจารณาบทความด้านไท-ไทยศึกษา เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะหสวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทย-ไทศึกษา ทุกบทความที่ติพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ double blind review