ความเป็นชายในมัทนะพาธา

พรรณราย ชาญหิรัญ

 

บทคัดย่อ

 

มัทนะพาธา เป็นเรื่องราวความรักสามเส้าของชาย 2 คนกับหญิง 1 คน มัทนา ตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีชีวิตที่ต้องผกผันไปอันเนื่องมาจากเหตุแห่งรัก ตัวละครหลัก 3 ตัว ได้แก่ สุเทษณ์ ชัยเสน และมัทนาแสดงความเป็นชายผ่านความมีอำนาจซึ่งส่งผลต่อชีวิตของมัทนาตลอดเรื่อง สุเทษณ์และชัยเสนแสดงอำนาจในการครอบครองมัทนา กล่าวคือ สุเทษณ์ไม่พอใจเมื่อมิได้ความรักจากมัทนาจึงสาปมัทนาให้กลายเป็นดอกกุหลาบถึงสองครั้งและชัยเสนเชื่อคำใส่ความว่ามัทนามีชู้จึงสั่งประหารชีวิตนาง ส่วนมัทนานั้นแสดงอำนาจในการเลือกที่จะรัก กล่าวคือ มัทนาเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อความรักของตนจึงไม่ยอมรับรักสุเทษณ์ ส่งผลให้ตนถูกสาปให้กลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาล มัทนะพาธา ดำเนินเรื่องภายใต้การแสดงความเป็นชายหรือการถูกสั่นคลอนความเป็นชายของตัวละครหลัก ที่น่าสนใจคือแม้มัทนาซึ่งเป็นหญิงก็มีความเป็นชายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในมัทนะพาธา ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558) หน้า 155-184) 

 

 

Masculinity in Matthanaphatha

 

Phannarai Chanhiran

 

Abstract

 

Matthanaphatha is the story of a love triangle between a male deity, a female angel and a man. The life of Matthana, the female protagonist, critically changes because of masculine traits of the characters, Suthet, Chayasen, and herself. Suthet and Chayasen manifest their power in order to possess Matthana. Dissatisfied with being rejected, Suthet curses and transforms the angel into a rose twice: first temporarily, then eternally. Chayasen believes rumors that Matthana has a secret lover. Furious, he orders that she be killed. As for Matthana, she confirms that she has power over her life and chooses to love Chayasen whom she desires. Consequently, due to her display of masculine traits in her decision, Matthana has to suffer being imprisoned as a rose for life. The plot is driven by the expression of masculine traits of the characters and their being challenged.

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 10 Number 2 (August 2014 – January 2015) Page 155-184)

 

บทความ / Full Text : Download