นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้” : ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี

สุภัค มหาวรากร และ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 

 

บทคัดย่อ

 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างสรรค์นิทานชาดกในนิทานโชคดีเล่ม 4 ซึ่งเป็นนิทานแสดงหลักธรรมเรื่องมงคลสูตรในพระไตรปิฎก ผลการวิจัยพบว่า มีนิทาน 3 เรื่องที่นำเนื้อหามาจากอรรถกถาชาดก ได้แก่ “โลมกัสสปะ ตบะแทบแตก” “ลิงเผือกลิงดำ ได้ลาภเสื่อมลาภ” และ “จูฬปันถก กับผ้าเช็ดธุลี” โดยผู้เขียนนำนิทานชาดกมาสร้างสรรค์ให้เป็นการ์ตูนที่มีภาพประกอบในลักษณะสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การนำเสนอธรรมะเพื่อเอาชนะใจตนเอง และการสื่อสารเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย ซึ่งประกอบด้วยการใช้ภาพเล่าเรื่อง การใช้ภาษาสื่ออารมณ์ความรู้สึกตัวละคร และการสรุปความเพื่อสื่อสาระธรรม ลักษณะการสร้างสรรค์ดังกล่าวทำให้การ์ตูนชุดนิทานโชคดีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ในขณะเดียวกันก็สอนธรรมะเรื่อง “มงคล” จากมงคลสูตรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างมงคล หรือ “ความโชคดี” ด้วยตนเอง

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) หน้า 65-98) 

 

 

Win the Heart in Chokdee Tales Book Series : Life with Mangala is to Have a Lucky Life

 

Supak Mahavarakorn and Prit Supasetsiri

 

Abstract

 

This article aims to investigate the creation of Jataka tales in the forth book of Chokdee Tales series which portray the Dhamma about Mangala-Sutta in the Tipitaka. It has been found that there are 3 stories in the book that are based on Jataka-Atthakhata, namely Lomasakassapa the Hermit on the Verge of Losing Himself, The Change of Fortune of Black and Albino Monkeys, and Cullapanthaka and Dust Clothes. The creation of this illustrated book is distinguished by the use of various techniques to win your own theart. In addition, the stories can be easily comprehended by children because of illustrations and emotive language, and the author also provides summaries of the Dhamma for his readers. Not only has the series been widely enjoyed because of its creativity, but it has also taught the readers the Dhamma about Mangala-Sutta which inspires them to create their own luck.

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 11 Number 1 (January – June 2015) Page 65-98)

 

บทความ / Full Text : Download