การมาเยือนของหญิงชรา : ปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครฝรั่งเพื่อผู้ชมไทย

อาทรี วณิชตระกูล

 

บทคัดย่อ

 

บทความวิจัยนี้เป็นงานวิจัยบนฐานปฏิบัติการที่มุ่งแสวงหากระบวนการสร้างสรรค์งานละคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดัดแปลงบทละครที่เป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกเรื่อง เดอะ วิสิท โดยใช้คำสอนของพุทธศาสนาเรื่องกิเลสตัณหาและเรื่องกรรมเป็นหลักในการดัดแปลง และเพื่อศึกษาการกำกับการแสดงละครเรื่องการมาเยือนของหญิงชรา โดยใช้แนวทางละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การดัดแปลงบทละครและการกำกับการแสดงละคร ผลของการดำเนินงานพบว่าผู้ชมไทยเข้าใจแก่นความคิดหลักของเรื่องและเข้าใจภาวะกดดันของตัวละครที่สื่อออกมาได้ตามวัตถุประสงค์ ทำให้สรุปได้ว่าผู้ชมสามารถเข้าใจละครที่เป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกได้เนื่องจากบทละครมีแก่นความคิดที่เป็นสากล ทั้งยังได้มีการสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางละครเพื่อเอื้อให้ผู้ชมเข้าใจละครได้ดียิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ : การดัดแปลงบทละคร, การกำกับการแสดง, ละครตะวันตก, วรรณกรรมการละคร, พุทธศาสนา

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) หน้า 125-150) 

 

 

Kan Ma Yuean Khong Ying Cha-ra : Creative Process of Making Western Plays for Thai Audiences

 

Arthri Vanichtrakul

 

Abstract

 

The aim of this practiced based research was to explore the creative theatrical process. The objectives of the research were to examine a play script based on the original Western dramatic literature, The Visit, which was adapted using Buddhist doctrines of lustful desires and karma, and to explore the stage directing of the adapted script Kan Ma Yuean Khong Ying Cha-ra that applied expressionist techniques. Thus, the working processes consisted of two stages, the script adaptation and the play direction. The findings reveal that Thai audiences can understand the theme of the play and also the agony of the characters. In conclusion, presenting this play based on Western dramatic literature could be understood by Thai audiences as the literature’s theme is universal and several creative theatrical methods were applied for a better understanding by the audience.

 

Keywords : script adaptation, play directing, western theatre, dramatic
literature, Buddhism

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 14 Number 2 (July – December 2018) Page 125-150)

 

บทความ / Full Text : Download