ความซับซ้อนเรื่องประเภทกับข้อถกเถียงเรื่องความเป็น “นิราศ”

น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

 

บทคัดย่อ

 

ประเภทเป็นประเด็นพื้นฐานประการหนึ่งในการศึกษาวรรณคดี เพราะเป็นสิ่งที่ทั้งผู้แต่งและผู้อ่านมักเชื่อมโยงตัวบทเข้ากับกรอบของความเป็นประเภท ในด้านของวรรณคดีไทย นิราศเป็นวรรณคดีที่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นประเภทที่น่าสนใจยิ่ง บทความนี้จึงมุ่งสำรวจข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นประเภทของนิราศ และนำแนวคิดเกี่ยวกับประเภทจากทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกมาอภิปรายประกอบ
เพื่อแสดงให้เห็นความซับซ้อนของความเป็นประเภท

 

คำสำคัญ : ประเภทวรรณคดี, นิราศ

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) หน้า 61-78) 

 

 

The Complexity of the Genre and the Debate Regarding Nirat

 

Namphueng Padamalangula

 

Abstract

 

Genre is a fundamental issue in studying literature as both authors and readers tend to link the texts with the genres they belong to. In terms of Thai literature, nirat is a group of texts that raises interesting questions regarding genre. With the aid of Western literary theory regarding genre studies, this article aims to explore the debate on nirat and its complexity as a genre.

 

Keywords: genre, Nirat

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 14 Number 1 (January – June 2018) Page 61-78)

 

บทความ / Full Text : Download