ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ : บทบาทประเพณีที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน

สารภี ขาวดี

 

บทคัดย่อ

 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าการดำรงอยู่ของประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษสัมพันธ์กับการมีหน้าที่รับใช้สังคม ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 2 แหล่ง คือ เอกสาร และลงพื้นที่ภาคสนามประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษของจังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่อสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมงาน และนักท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษมีบทบาทต่อชาวสุรินทร์ ในปัจจุบัน 4 ประการ ได้แก่ บทบาทในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งเดียว บทบาทในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน บทบาทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำเดือนสิบของจังหวัดสุรินทร์ และบทบาทในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

 

คำสำคัญ : ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ; บทบาท

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) หน้า 153-182) 

 

 

Sandonta Anchestor Worship Tradition of Changwat Surin: Its Roles on Surin People

 

Sarapee Khowdee

 

Abstract

 

The purpose of this article is to explore the current role of Saendonta Ancestor Worship Tradition for the local people in Surin province. This study was based on the assumption that the existence of Saendonta Ancestor Worship Tradition can be correlated to the social responsibilities of the people. Data was collected from two sources – documents and field research in the Saendonta Ancestor Worship Tradition in Surin province during 2012-2016 to observe and participate in the ceremony. Concerning the roles of Saendonta Ancestor Worship Tradition of Surin at the present time, the study has observed four dimensions: serving as a means to amalgamate different ethnic groups in Surin; as a source of entertainment for rite participants; as a destination of cultural tourism in the tenth lunar month; and as a cultural education platform that is also a socialization process.

 

Keywords : Saendonta Ancestor Worship Tradition, Role 

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 13 Number 2 (July – December 2017) Page 153-182)

 

บทความ / Full Text : Download