ราชธรรมในจามเทวีวงศ์ : ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์

ธีรพัฒน์ พูลทอง 

 

บทคัดย่อ

 

บทความนี้มุ่งศึกษาจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชยในสองประเด็นสำคัญคือ หลักราชธรรม และคติการสร้างบารมีธรรมเพื่อเป็นพระอินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ราชธรรมที่เป็นสาระสำคัญในพงศาวดารฉบับนี้มีสามประการ ได้แก่ การบำรุงเลี้ยงดูบิดา-มารดา การใช้ธรรมะในการปกครองบ้านเมือง และการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก นอกจากนี้ยังพบว่า หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องโดยมากมีความสอดคล้องกับวัตรบทเจ็ดประการ อันเป็นหลักธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะได้ไปจุติเป็นพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งทำให้เห็นความสัมพันธ์ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับคติการปกครองแห่งราชวงศ์จามเทวี

 

คำสำคัญ : ราชธรรม; จามเทวีวงศ์; พระอินทร์

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) หน้า 99-122) 

 

 

Virtues of the King in Jamadevivongsa : Their Relationship to the Paramias Indra

 

Tirapat Poolthong

 

Abstract

 

This article aims to study Chamathewiwong, or the Chronicle of Hariphunchai Kingdom, in two important aspects: Virtues of the king and the pursuit of barami for reincarnating as a guardian deity or the king of heaven – Phra In (Indra). The results of the study show three main features of the virtues of the king: 1) nurturing parents; 2) using dhamma for governance; and 3) being an upholder of the religion. In addition, most virtues found in the chronicle are in accordance with the seven wattabot principles contributing to being reincarnated as Phra In. In all, the findings help illustrate the relationship between Buddhism and the governance of the Chamathewi dynasty.

 

Keyword : Virtues of the King; Chamathewiwong; Indra

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 13 Number 2 (July – December 2017) Page 99-122)

 

บทความ / Full Text : Download