กัมมัฏฐานล้านนา: กระบวนการสั่งสมบุญบารมีและพัฒนาตน

พระครูเมธานันทกิจ

ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องกัมมัฏฐานล้านนา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบประชาชนมีส่วนร่วม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาเอกสารใบลาน 11 ฉบับ 2. ลงพื้นที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานร่วมกับคนในชุมชนขุนคง ที่วัดขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 30 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดรหัสองค์ความรู้การปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา สร้างแนวทางการปฏิบัติ และแนวทางการสืบทอดกัมมัฏฐาน พบว่ากัมมัฏฐานล้านนาใช้ลูกประคำประกอบการปฏิบัติ มีหลักการปฏิบัติ 5 ประการ พิธีกรรม 1 พิธีกรรม ขั้นตอนปฏิบัติ 11 ขั้นตอน ผลการปฏิบัติมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นและไปตามวิสุทธิมรรค ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลได้ด้วยกัมมัฏฐานล้านนา

 

คำสำคัญ : กัมมัฏฐานล้านนา; การสั่งสมบุญบารมี; การพัฒนาตนเอง

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) หน้า 33-59) 

 

 

Kammaṭṭhāna Lanna: The Methods of Merit-Making and Self Development.

 

Phrakhru Metanantakit

Sirisak Apisakmontree

 

Abstract

 

This research on the ancient Lanna Kammaṭṭhāna is a community-based participatory action research project supported by a research grant from the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture. The research process involved two main procedures: 1) a study of 11 palm-leaf manuscripts and 2) participation in a 30 day practice of Lanna Kammaṭṭhāna with the residents of Khun Khong community at Wat Khun Khong temple in Hang Dong, Chiang Mai. The objective was to comprehend deeply the knowledge of Lanna Kammaṭṭhāna, while also establishing guidelines for performing and preserving this ancient practice. Evidently, Lanna Kammaṭṭhāna use beads in order to make merit and consists of five principles of conduct, four rituals and 11 steps of implementation. The results are unique to the locality and follow the Visuddhimagga. The practitioner can develop himself to attain enlightenment by Lanna Kammaṭṭhāna.

 

Keyword : Kammaṭṭhāna Lanna; Merit-Making; Self Development

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 15 Number 1 (January – June 2019) Page 33-59)

 

บทความ / Full Text : Download