วารสารไทยศึกษาปีที่ 15 ฉบับที่ 2

 

1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา /เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

2) เจ้าพ่อทัพ: บทบาทของเจ้าพ่อทัพและประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพที่มีต่อชุมชน /แคทรียา อังทองกำเนิด

3) การเดินทางของวิญญาณ: องค์ประกอบ และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย/ นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ 

4) ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานครและชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต /สืบพงศ์ ช้างบุญชู

5) งานเขียนแนว “สาระบันเทิง” : กรณีศึกษาสารคดีสำหรับเยาวชน เรื่อง “พวกเราแปลงร่างได้” ผลงานของร้อยเอกหญิงธิติมา ช้างพุ่ม /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ขาวดี

6) “ของวิเศษ” ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยแนวเหนือจริง /จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ และน้ำผึ้ง ปัทมะลางกุล

7) สตรีในเพลงรำวงมาตรฐานของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม/ ธนสิน ชุตินธรานนท์

8) หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย/ อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์