วารสารไทยศึกษาปีที่ 16 ฉบับที่ 2

1)คุณค่างานช่างดอกไม้สดแบบราชสำนักในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /ศิริธร สุตตานนท์  พรทิพย์ อันทิวโรทัย

 

2) ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น / ศิบดี นพประเสริฐ

 

3) “จามรี” สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทย แต่ปรากฏในโบราณราชประเพณี /เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

 

4)  “ความเป็นชาติไทย” ใน “โคลนติดล้อ ล้อติดโคลน และเรื่องสืบเนื่อง”  : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ /  สุภัทร  แก้วพัตร

 

 5) ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ที่วัดผาแตก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  /จตุพร เพชรบูรณ์

 

6) แม่ค้าตลาดหนองมน: กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ /อาทรี  วณิชตระกูล