รูปแบบการอ้างอิงสำหรับวารสารไทยศึกษา

การอ้างอิงในเนื้อความสำหรับวารสารไทยศึกษา ให้ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปี

 

 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)

 

การอ้างอิงแบบนี้ ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหา โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ ในกรณีเป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรง หรือแนวคิดบางส่วน หรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 

อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุเลขหน้าอาจทำได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น การอ้างอิงแบบแทรก ในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างถึง รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มีดังนี้

 

(ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น

 

(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)

 

(McCartney &Phillips, 2006, pp. 498-499)

 

 

 

คู่มือการทำรายการอ้างอิง

 

คู่มือการทำรายการอ้างอิง.pdf

 

 

ตัวอย่างบทความ วารสารไทยศึกษา.pdf