วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารไทยศึกษา

วารสารไทยศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทย-ไทศึกษาในกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ

 

วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทย-ไทศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีท้องถิ่น วรรณคดีเปรียบเทียบ คติชนวิทยา การเรียนและการสอนภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษวิทยา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา โดยบทความที่ติพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ double blind review

 

วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี)

– ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

– ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

 

ระบบส่งบทความออนไลน์

 

 

ติดต่อวารสาร :

 

กองบรรณาธิการวารสารไทยศึกษา

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

 

chula.its.journal@gmail.com