บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

บทบาทการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 

ภักดีกุล รัตนา
ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทด้านการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเอกสาร โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการทบทวนเอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรองที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผลการวิจัยพบว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงเป็นผู้มีบทบาททั้งเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรม การสงวนรักษาและสืบทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมของล้านนา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม บทบาทในการสร้างสรรค์และการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี แบ่งออกเป็น ๓ ด้านคือ ๑) ด้านการดนตรี การขับร้อง การละคร และการฟ้อนรำ ๒) ด้านวรรณกรรม และ ๓) ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

คำสำคัญ: การสร้างสรรค์, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, ล้านนา, พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 17ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม -ธันวาคม 2564) หน้า 51-72 )

 

 

The Role of Creator and Transmitter of Lanna Intellectual Cultural Heritage by Her Highness Princess Dara Rasmi

 

Pakdeekul Ratana
Phairot Chaimuangchun

 

Abstract

 

The purpose of the research for this article was to study the role of Her Highness Princess Dara Rasmi as the creator and the transmitter of Lanna intellectual cultural heritage. This study was documentary research. The method of data collection was to review primary and secondary sources, after which the data were analyzed using content analysis. The research found that
Her Highness Princess Dara Rasmi played a role in creating and preserving creative Lanna culture, as well as, transmitting Lanna traditional knowledge and culture, which is the core of the process of the concept of intangible cultural heritage transmission. The role of Her Highness Princess Dara Rasmi can be divided into three areas: 1) music, song, drama and dance; 2) literature; and 3) local history.
 

Keywords: Creativity, Cultural Heritage, Lanna, Her Highness Princess Dara Rasmi

Published in Journal of Thai Studies Volume 17 Number 2 (July – December 2021) Page 51-72)

 

บทความ/ fulltext :3_Pakdeekul.pdf