“โลกอัปลักษณ์” : การถูกกดทับและการหลีกหนี ของตัวละครอาชญากร ในอาชญนิยายชุด พุ่มรัก พานสิงห์ ของวินทร์ เลียววาริณ

“โลกอัปลักษณ์” : การถูกกดทับและการหลีกหนีของตัวละครอาชญากร ในอาชญนิยายชุด พุ่มรัก พานสิงห์ ของวินทร์ เลียววาริณ

 

สุพิชญา ขัตติยะมาน
น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

 

บทคัดย่อ
 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถูกกดทับและการหลีกหนีของตัวละครอาชญากรในอาชญนิยายชุดพุ่มรัก พานสิงห์ ของวินทร์ เลียววาริณ จำนวน๒ เล่ม ได้แก่ ฆาตกรรมจักรราศี และคดีหนอนนิยาย ผลการศึกษาพบว่าชีวิตของตัวละครอาชญากรเต็มไปด้วยการถูกกระทำด้วยความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การถูกกดทับที่ตัวละครประสบสามารถจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่การถูกกดทับด้วยสถานภาพทางสังคม การถูกกดทับด้วยกรอบความเชื่อและค่านิยมของสังคม การถูกกดทับด้วยการกดขี่ข่มเหงโดยใช้ความรุนแรง และการถูกกดทับด้วยอำนาจและความขัดแย้งทางการเมือง การกดทับลักษณะต่าง ๆ นี้ทำให้ตัวละครมีลักษณะหลีกหนีและเกิดการสร้างตัวตนใหม่ เพื่อให้สามารถมีพื้นที่ได้ใน “โลกอัปลักษณ์”ที่พวกเขาต้องเผชิญ การพยายามหลีกหนีและการสร้างตัวตนใหม่นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทางจิตที่นำไปสู่การโต้กลับการถูกกดทับด้วยความรุนแรงจนบุคคลเหล่านี้ กลายเป็นอาชญากรในที่สุด การประกอบสร้างเรื่องในลักษณะดังกล่าวจึงทำให้อาชญนิยายทั้ง ๒ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงบันเทิงคดีที่มอบความสนุกสนานให้แก่ผู้อ่านแต่ยังเป็นพื้นที่ สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ “สังคม” ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันอีกด้วย

 

คำสำคัญ: การถูกกดทับ, การหลีกหนี, ตัวละครอาชญากร, อาชญนิยาย, พุ่มรัก พานสิงห์, ฆาตกรรมจักรราศี, คดีหนอนนิยาย, วินทร์ เลียววาริณ

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 17ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม -ธันวาคม 2564) หน้า 101 -126)

 

 

“The Atrocious World”: Oppression and Escape of Criminal Characters in Win Lyovarin’s Phumrak Phansing Detective Series

 

Supitchaya Khattiyamarn
Namphueng Padamalangula

 

Abstract
 

The research for this article aimed to study the oppression and escape of criminal characters in Khattakamchackkarasi and Khadinonniyai, two novels in Win Lyovarin’s Phumrak Phansing detective series. The study reveals thatthe criminal characters in the stories experience various violent physical and mental oppression. Such oppression causes the characters to develop escape behaviors resulting in attempts to create new identities to survive in “The Atrocious World.” The way these characters escape reality by creating new identities is the beginnings of their psychological problems that leads them to use violence as a way to counterattack society and finally become criminals.Consequently, Khattakamchackkarasi and Khadinonniyai is not only fiction that entertains readers, but also represents a platform for criticizing society, which is a major cause of criminal problems.
 

Keywords: Oppression, Escape, Criminal Characters, Detective series, Phumrak
Phansing, Khattakamchackkarasi, Khadinonniyai,
Win Lyovarin

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 17 Number 2 (July – December 2021) Page 101-126)

บทความ/ fulltext :

5_Supitchaya.pdf