วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 1

 

 

 

 

1) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำเรียกสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาไทพวน / อุษณา อารี

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์

 

2) ตำรับยากวาดคอจากตำรายาแพทย์แผนไทยของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก / ภัครพล แสงเงิน
อุเทน วงศ์สถิตย์

 

3) พลวัตและวิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาลสงกรานต์-วันไหลในภาคตะวันออกของไทย / ชลธิชา นิสัยสัตย์  ปรมินท์ จารุวร

 

4) การสร้างสรรค์ละครนอกเรื่องมโนห์รา ตอน ลาสรงลงสระอโนดาต: การสืบทอดและปรับปรน / กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

 

5) วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒): การสร้างและเผยแพร่ความรู้
นอกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑) / วรรณพร พงษ์เพ็ง

 

6) งานประดับมุกญี่ปุ่นในประเทศไทย:สัมพันธภาพเชิงศิลปกรรมจากเมืองท่านางาซากิ / เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง