• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

Journal of Thai Studies 11 – Issue 2

Published: 28 พฤศจิกายน 2017

วารสารไทยศึกษาฉบับนี้ขอนำเสนอเนื้อหาสาระที่เรียกว่าเป็นปกิณกะ คือมีความคละเคล้ากันไปในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องราวของละครลิงซึ่งเป็นมหรสพพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีลิงเป็นผู้แสดงละคร ประเพณีการบวชของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่แสดงสัญลักษณ์และความหมายทางสังคม ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองในล้านนาที่บ่งบอกความเป็นตัวตนและเป็นเสน่ห์ที่ยังโดดเด่นจนปัจจุบัน

บทความในเล่ม

ละครลิง: จากมหรสพพื้นบ้านสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ Monkey Show: From Folk Performance To National Intangible Cultural Heritage

รัตนพล ชื่นค้า Rattanaphon Chuenka

มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในหนังสือนำเที่ยวกรุงเทพฯ ยุคแรกของไทย The Concept of “Civilization” in the early Bangkok tourist guide of Thailand

วรรณพร พงษ์เพ็ง Vannaporn Phongpheng

การออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บ้านนน้ำตาลสดตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา Industrial design for community in support of local product development through a community-driven participatory approach for sustainability: The case study of Sugar Village, Pak Nam, Bang Khla, Chachoengsao Province

ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ Saranya Siangarom

ปอยส่างลอง : สัญลักษณ์และความหมายทางสังคมของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน The social meanings of the Poysanglong Ceremony of the Tai Yai people in Maehongson Province

ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ That Sriratanaban

ตัวตนของเมืองในล้านนา City Identity of Lanna Kingdom

ภูเดช แสนสา Phoodeit Saensa

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ