• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

Journal of Thai Studies 13 – Issue 1

Published: 28 พฤศจิกายน 2017

ในปีที่ ๑๓ ที่วารสารไทยศึกษาได้ดำเนินบทบาทในการเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทยศึกษา วารสารยังคงได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตหลากหลายสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ที่ให้โอกาสวารสารในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่งานวิจัยที่น่าสนใจสู่สาธารณชน

บทความในเล่ม

“กระอั้วแทงควาย” กับ “กระตั้วแทงเสือ” ประวัติและพัฒนาการของการละเล่นโบราณ Kraoua Tang Kwai and Kratua Tang Seua: History and Deployment of Ancient Amusement Play

เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง Kriangkrai Honghengseng

ความเป็นยุคสมัยใหม่ของพระพุทธศาสนาไทย : พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม Thai Buddhist Modernism : Socially Engaged Buddhism

ภาณุทัต ยอดแก้ว Panutat Yodkaew

พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน The Development of Textbooks for Teaching Reading and Writing at the Elementary Education Level from the Reign of King Rama V to the Present

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ Passapong Pewporchai

การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย Blessing in Thai Panegyric Literature

ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล Pattama Theekaprasertkul

“เล้าข้าว” ภาพสะท้อนภูมิปัญญาของชาวนาในอีสาน “Rice Boms: A Reflection of Isan Farmer’s Wisdom

สุนิตย์ เหมนิล Sunit Hemanil

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนคนอีสานในหนังสือพิมพ์ระดับชาติ :การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ The Relationship between Language and Representations of Isan People in National Newspapers: a Critical Discourse Analysis

สุภัทร แก้วพัตร Suphat Kaewphat

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ