• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

Journal of Thai Studies 11 – Issue 1

Published: 28 พฤศจิกายน 2017

รสารไทยศึกษาฉบับนี้ขอนำเสนอวัฒนธรรมไทยในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะและความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรมการสื่อสารในรูปของละครโทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

บทความในเล่ม

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์ Khlong Phab Rueng Ramakien at Phra Chetuphon Temple: Literary Techniques for Visual Art

ธานีรัตน์ จัตุทะศรี Thaneerat Jatuthasri

ตัวการ์ตูนปีศาจ : การนำเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา Monster: The Representation of Akusala-Kamma and Cultural in ‘Naen Kaew and Noi Chaiya’ Cartoon Book Series

นิธิอร พรอำไพสกุล พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ Nition Pornumpaisakul Prit Supasetsiri

นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี Win the Heart in Chokdee Tales Book Series: Life with Mangala is to have a lucky life

สุภัค มหาวรากร พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ Supak Mahavarakorn Prit Supasetsiri

คุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำ The Value to society of the TV drama that reproduces

รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล ประเทือง ทินรัตน์ Rapeephan Petchanankul Pratuang Dinnaratana

ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชดา โชติพานิช Rachada Chotipanich

งานช่างฝีมือกับเครื่องดนตรีไทยในสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ Thai Arts and Crafts in Traditional Thai Musical Instruments During Rattanakosin Period

รุ่งอรุณ กุลธำรง Rungaroon Kulthamrong

ตำนานพญากง พญาพาน: ร่องรอยความสัมพันธ์ของชาวเมืองในภูมิภาคตะวันตกของไทย The Legend of Phya Kong and Phya Phan: A trace of relationship of people in western Thailand

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล Aphilak Kasempholkoon

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ