• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

Journal of Thai Studies 12 – Issue 2

Published: 28 พฤศจิกายน 2017

ในปีที่ ๑๒ ของวารสารไทยศึกษานี้ วารสารได้ปรับช่วงเวลาการพิมพ์เผยแพร่เพื่อความเป็นสากลและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามวารสารฯ ยังเปิดรับบทความทั้งจากอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการอิสระและนิสิต นักศึกษาตลอดทั้งปี ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งของวารสารฉบับที่ท่านถืออยู่นี้คือผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ วารสารได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีความทันสมัยและมีมุมมองที่กว้างแต่ลึกตามเจตจำนงหลัก
ของวารสารไทยศึกษาที่จะเป็นผู้นำความรู้ที่ทันสมัยและสามารถปรับใช้ได้ในสังคม

บทความในเล่ม

จากอวสานถึงเริ่มใหม่: ยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส From the End to Begin: The Era of Ariyamettraiya Buddha in the National Library of Paris Edition of Traiphum

ภัครพล แสงเงิน Phakphon Sangngern

“พุทธาวตาร” กับ “ทสรถชาดก”: พุทธในพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์-ฮินดูในพุทธ “Buddha Avatar” and the “Dasaratha Jataka”: Buddhism in Hinduism and Hinduism in Buddhism

แคทรียา อังทองกำเนิด Catthaleeya Aungthongkamnerd

เสด็จประพาสต้น: การบันทึกกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นนำสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ Sadet Praphatton: Recreational Activities of Siamese Court Elites during the Reign of King Chulalongkorn

พรรณราย ชาญหิรัญ Phannarai Chanhiran

คำกริยาที่แสดงการใช้มือกระทำในภาษาถิ่นเชียงราย A Semantics Study of Hand-Related Verbs in Chaingrai Dialect of Thai

พรรณวดี รัตนศักดิ์ และ สุทธา รัตนศักดิ์ Panwadee Rattanasak, Suttha Rattanasak

มิใช่เพียงแค่ฉายา: สมญาดารากับอำนาจของสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรมและสร้างภาพตัวแทนบุคคลในวงการบันเทิงไทย Not Just a Nickname: Labels for Entertainers and the Media’s Power to Criticize the Behavior and Construct Representations of Entertainers

รัชนีกร รัชตกรตระกูล Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ