• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

Journal of Thai Studies 13- Issue 2

Published: 30 มกราคม 2018

ในปีที่ 13 ที่วารสารไทยศึกษาได้ดำเนินบทบาทในการเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทยศึกษา วารสารได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายาให้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “โคลงเล่นซ่อนหาที่เกาะสีชัง : การเล่นกับภาษาในวันว่าง” ซึ่งนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง” ที่สถาบันไทยศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการประชุมวิชาการออกสู่วงกว้าง
นอกเหนือจากบทความพิเศษแล้ว วารสารไทยศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งสิ้น 6 บทความ เริ่มด้วยบทความเกี่ยวกับการศึกษาคือบทความเรื่อง “เกมกลอน: กิจกรรมการเรียนรู้ร้อยกรองที่มากกว่าความสนุก” ของอาจารย์ชวิน พงศ์ผจญและบทความเรื่อง “หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” สำหรับนักศึกษาชาวจีน” ของ SHI LEI ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร และรองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตร โดยบทความทั้งสองเรื่องต่างนำเสนอผลวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทยได้อย่างน่าสนใจ
บันทึกทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีพุทธศาสนายังคงมีแง่มุมให้ศึกษาอย่างลึกซึ้งและหลากหลาย ดังเช่น บทความเรื่อง “ราชธรรมในจามเทวีวงศ์:ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์” ของอาจารย์ธีรวัฒน์ พูลทองและบทความเรื่อง พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” ของอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล บทความทั้งสองเรื่องต่างแสดงให้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาที่เป็นแกนกลางของสังคมไทย

บทความสองเรื่องสุดท้าย เป็นบทความที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่บทความเรื่อง “ครุพัน: สหัสวัตถุศักดิ์สิทธิ์กับบทบาทหน้าที่ในวัฒนธรรมอีสาน” ของอาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน และบทความเรื่อง ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ: บทบาทประเพณีที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ขาวดี บทความทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานได้อย่างเด่นชัด ทั้งยังแสดงให้เห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมที่มีต่อกลุ่มคนเจ้าของวัฒนธรรม

บทความในเล่ม

โคลงเล่นซ่อนหาที่เกาะสีชัง : การเล่นกับภาษาในวันว่าง

สุกัญญา สุจฉายา

เกมกลอน: กิจกรรมการเรียนรู้ร้อยกรอง ที่มากกว่าความสนุก

ชวิน พงษ์ผจญ

หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” สำหรับนักศึกษาชาวจีน*

SHI LEI, สุภัค มหาวรากร และ ผกาศรี เย็นบุตร

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย

ณัฐกาญจน์ นาคนวล

ราชธรรมในจามเทวีวงศ์: ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์

ธีรพัฒน์ พูลทอง

ครุพัน: สหัสวัตถุศักดิ์สิทธิ์กับบทบาทหน้าที่ในวัฒนธรรมอีสาน

สุทธินันท์ ศรีอ่อน

ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ: บทบาทประเพณีที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน*

สารภี ขาวดี

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. ศิราพร ณ ถลาง

รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวกานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา ศรีกำเหนิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์

อาจารย์ ดร. เชิดชาติ หิรัญโร

อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน

อาจารย์ ดร. วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์

อาจารย์ ดร. เปรม สวนสมุทร