• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

Journal of Thai Studies 12 – Issue 1

Published: 28 พฤศจิกายน 2017

ในปีที่ ๑๒ ของวารสารไทยศึกษานี้ วารสารได้ปรับช่วงเวลาการพิมพ์เผยแพร่เพื่อความเป็นสากลและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามวารสารฯ ยังเปิดรับบทความทั้งจากอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการอิสระและนิสิต นักศึกษาตลอดทั้งปี ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งของวารสารฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ คือผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ วารสารได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีความทันสมัยและมีมุมมองที่กว้างแต่ลึกตามเจตจำนงหลักของวารสารไทยศึกษาที่จะเป็นผู้นำความรู้ที่ทันสมัยและเป็นความรู้ที่ปรับใช้ได้ในสังคม

บทความในเล่ม

อุรังคธาตุนิทานพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับอีสานล้านช้าง : การสืบทอดและการสร้างสรรค์ Uranggadhat Nidana, Phra Chao Lieb Lok Legend of Isaan Lanxang Version: Inheritance and Creativity

สุรชัย ชินบุตร Surachai Chinnabutr

การผสมผสานความเชื่อเรื่องผี เทวดา และพุทธศาสนาในพิธีจุลกฐินของชาวไทยวน ชุมชนวัดบ้านทัพตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ Religions Syncretism Beliefs in Spirits, Deities and Buddhism in Chula-katin Ceremony of Tai Yuan People in Wat Bantap Community, Tambon Thapha, Mea Cham District, Chiangmai Province

ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ Panupong Udomsilp

การวิเคราะห์ชื่อสร้อยของประชาชนจังหวัดเชียงราย An Analysis of Characterized Names of People in Chiang Rai

สุทธา รัตนศักดิ์ พรรณวดี รัตนศักดิ์ Suttha Rattanasak Panwadee Rattanasak

ทัศนะของนักปราชญ์ในจารีตเถรวาทของไทยต่อสิทธิมนุษยชน The Views of Thailand’s Leading Theravada Buddhist Monks on Human Rights

ภาณุทัต ยอดแก้ว Panutat Yodkaew

“อาชญากรรม” ในวรรณกรรมของชาวบ้านภาคกลางสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Crimes in Thai Folk Literature in the Era of King Chulalongkorn and King Vajiravudh (1868-1925)

โดม ไกรปกรณ์ Dome Kripakorn

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ