• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

เกี่ยวกับวารสารไทยศึกษา

วารสารไทยศึกษา เป็นวารสารวิจัยราย  ๖  เดือน   มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย – ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย – ไทศึกษา   และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทย  – ไทศึกษา   ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับ     การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื้อหาและข้อคิดเห็นในบทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ถือเป็น    ความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการ

The Journal of Thai Studies is a biannual publication with the objective of disseminating research regarding Thai-Tai studies. Working within an interdisciplinary environment in order to foster dynamism and excellence in the field of Thai-Tai studies, the Journal of Thai Studies serves as a platform to exchange ideas among Thai-Tai studies scholars. Every article that is printed in the journal is given peer review by expert scholars. The subject matter and opinions expressed in the articles are those of the authors and do not necessarily represent the views or policies of the Institute of Thai Studies.

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค

ภาคีสมาชิก สาขาประวัติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน ราชบัณฑิตสถาน

ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง

เมธีวิจัยอาวุโส ปี 2554 ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย