• ติดต่อเรา:
 • 0-22187495
 • 0-2255-5160
 • thstudies@chula.ac.th

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์

 • เป็นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับไท – ไทยศึกษาเพื่อ องค์ความรู้ใหม่หรือทบทวนภูมิปัญญาของคนไท – ไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป
 • เป็นบทความภาษาไทย ความยาวประมาณ 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร Angsana New 14 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • ส่งบทความพร้อมบทคัดย่อในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เลือกส่งได้หลายช่องทาง ดังนี้ โดยส่งบทความด้วย ตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งมาที่ E-mail : thstudies@chula.ac.th และส่งบทความฉบับพิมพ์มาที่กองบรรณาธิการวารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี ชั้น 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ผู้เขียนบทความต้องส่งบทความทั้ง 2 ช่องทาง จึงจะได้รับการพิจารณา
 • วารสารไทยศึกษาเปิดรับบทความตลอดปี ทั้งนี้รอบการพิจารณาบทความโดยคณะบรรณาธิการ 2 รอบดังนี้
  • บทความที่ตีพิมพ์ในฉบับแรก (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม) พิจารณาราวเดือน พฤศจิกายนของปีก่อนหน้า
  • บทความที่ตีพิมพ์ในฉบับที่ 2 (เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม) พิจารณาราวเดือนพฤษภาคม ของปีเดียวกัน
 • ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ – นามสกุลจริง และประวัติโดยย่อของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานอย่างชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บทความต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • หากบทความมีตารางหรือแผนภูมิประกอบ ให้แนบไฟล์ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิมาพร้อมกับบทความด้วย
 • การอ้างอิงใช้ระบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (the footnote system) และมีบรรณานุกรมเรียงตามลำดับตัวอักษร
 • ทุกบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพของบทความทั้งในด้านเนื้อหาและความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความโดยระบบ Blind Reader
 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนต้นฉบับเปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแก่ผู้เขียนบทความในทุกกรณี ยกเว้นการแก้ไขภาษาและระบบอ้างอิงของบทความ
 • บทความทุกบทความเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารไทยศึกษา การเผยแพร่หรือนำไปใช้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาจากวารสาร ต้องได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการวารสารเท่านั้น

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

การสมัครสมาชิกวารสารไทยศึกษา
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิกวารสารไทยศึกษาได้[ที่นี่]

รูปแบบการอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อความสำหรับวารสารให้ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปี

 • การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)
  การอ้างอิงแบบนี้ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหา โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณี เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้าอาจทำได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น การอ้างอิงแบบแทรก ในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างถึง รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มีดังนี้ (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น
  (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)
  (McCartney &Phillips, 2006, pp. 498-499)
 • สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
  • ผู้แต่ง 1 คน– สุภาพรรณ ณ บางช้าง. ขนบธรรมเนียมประเพณี:ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
   – Herren, Ray V. The Science of Animal Agriculture. Albany, N.Y. : Delmar Publishers, 1994.
  • ผู้แต่ง 2 คน– ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
   – Meigs, Walter B., and Meigs, Robert F. Accounting:The Basis for Business Decisions. 9th ed. New York : McGraw-Hill, 1993.
  • ผู้แต่งมากกว่า 3 คน– สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ. ความคิดและภูมิปัญญาไทยด้านการศึกษา (Thai Wisdom in Education). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
   – Bailyn, Bermard et al. The Great Republic : A History of the American People. 3rd ed. Lexington, MA : D.C. Health, 1985.
  • ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง– ไชยวัฒน์. ก้าวไปข้างหน้า : จิตวิทยาปลุกใจในการต่อสู้ชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 2535.
 • หนังสือแปลที่ปรากฏผู้แต่งในภาษาเดิม
  – Grmek, Mirko D. History of AIDS : Emerging and Origin of a Modern Pandemic. Translated by Russell C. Maulitz, and Jacalyn Duffin. Princeton, N.J. : University Press, 1990.
  – สตีเวนสัน, วิลเลียม. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536.
 • บทความในหนังสือรายงานการประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
  • รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / ใน / ชื่อบรรณาธิการ. / / ชื่อเรื่องรายงานการประชุม, / เลขหน้า. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
  • ตัวอย่าง :
   – อาวุธ ณ ลำปาง. พืชไร่ในระบบการปลูกพืช. ใน รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องการเกษตรในเขตใช้น้ำฝนของภาคใต้, 138-150. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2526.
   – Beales, P.F. The Status of Malaria in Southeast Asia. In Aree Valyasevi, and Vidhaya Mekanandha, eds. Proceedings of the Third Asian Congress of Pediatrics, 52 – 58. Bangkok : Bangkok Medical Publisher, 1980.
 • บทความในวารสาร
  • รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร / ปีที่, / ฉบับที่(ปีพิมพ์): / เลขหน้า.
  • ตัวอย่าง :
   – เจตน์ เจริญโท.การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมไทย ทำอย่างไรจึงจะยั่งยืน.นิตยสารโลกสีเขียว 2, 4 (2536) : 16 -20.
   – Swazey, JudithP.;Anderson,Melissa S.; andLewis, Karen Seashore. Ethical Problems in Academic Research. American Scientist 81, 6 (1993): 542 – 553.
 • บทความวิจารณ์หนังสือในวารสาร
  • รูปแบบ : ผู้เขียนบทวิจารณ์. / / วิจารณ์เรื่อง / ชื่อหนังสือที่วิจารณ์, / โดย / ผู้แต่งหนังสือ. ชื่อวารสาร / ปีที่, / ฉบับที่(ปีพิมพ์): / เลขหน้า.
  • ตัวอย่าง :
   – สุริชัย หวันแก้ว. วิจารณ์เรื่อง บริษัทญี่ปุ่นกับการเป็น NIC ของประเทศไทย โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน์ 11, 2(2536): 79-83.
   – Woodruff, Robert B. Review of AMA Handbook for Customer Satisfaction, by Alan Dutka. Journal of Marketing Research 31, 3(1994): 432-434.
 • บทความในหนังสือพิมพ์
  • รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อหนังสือพิมพ์, / (วันที่ / เดือน / ปี): / เลขหน้า.
  • ตัวอย่าง :
   – ประสงค์ วิสุทธิ์. สิทธิของเด็ก.มติชน (19 มีนาคม 2537): 18.
   – Vitit Muntarbhorn. The Sale of Children as a Global Dilemma. Bangkok Post (21 March 1994): 4.
 • บทความในสารานุกรม
  • รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อสารานุกรม, / เล่มที่ / (ปีพิมพ์): / เลขหน้า.
  • ตัวอย่าง :
   – ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. มหาภารตะ. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 22, (2532-2533): 14354-14369.
   – Morrow, Blaine Victor. Standards for CD-Rom Retrieval. Encyclopedia of Library and Information Science 51, (1993): 380-389.
 • วิทยานิพนธ์
  • รูปแบบ : ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. / / ชื่อวิทยานิพนธ์. / / ระดับของวิทยานิพนธ์ / / มหาวิทยาลัย, ปีพิมพ์.
  • ตัวอย่าง :
   – ชุติมา สัจจานันท์. การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516) และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.
   – Buppha Devahuti. Use of computer in serials control in Thai libraries. Master’s Thesis, Department of Library Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 1975.
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : สาระสังเขปออนไลน์
  • ตัวอย่าง :
   – Johnson, Doug. “Student Access to Internet : Librarians and Teachers Working Together to Teach Higher Level Survival Skills”. Emergency Librarian 22, 3 (1995): 8-12. [Online]. Abstract from: DIALOG(R) File: ERIC Item: EJ 497895
   – Jackson, Sarah. “Demographic and Social Trends : Implications for the Information Profession : Part 2.” Library Management 11, 6 (1990): 4-17. [Online]. Abstract from: BRS File: LISA Item: 91-3621
   – Gouod, David M., and Gruben, William C. “GATT and the New Protectionism.” Economic Review (1994). [Online]. Abstract from: FirstSearch Mail
   – Walker, Geraldine, and Janes, Joseph. Online Retrieval : A Dialogue of Theory and Practice. Englewood, CO : Libraries Unlimited, 1993. [Online]. Abstract from: DIALOG(R) File: ERIC Item: ED368378
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : สาระสังเขปบนซีดีรอม
  • ตัวอย่าง :
   – Realizing the Potential of Information Resources : Information, Technology, and Service. Boulder, CO :, CAUSE, 1996. [CD-ROM]. Abstract from: SilverPlatter File: ERIC Item: ED392340
   – Rosenfeld, Louis B. “Guides, Clearinghouses, and Value-Added Repackaging : Some Thoughts on How Librarians Can Improve the Internet.” Reference Services Review 22, 4 (1994) : 11-16. [CD-ROM]. Abstract from: SilverPlatter File: ERIC Item: EJ493349
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : บทความสารานุกรมบนซีดีรอม
  • ตัวอย่าง มีชื่อผู้เขียนบทความ :
   – Meade, Melinda S. “Thailand.” Compton’s Interactive Encyclopedia. [CD-ROM]. Available: Compton’s Interactive Encyclopedia. 1994.
  • ตัวอย่าง ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ :
   – “Thailand.” Encyclopedia Britannica. [CD-ROM]. Available: Britannica CD 97. 1996.
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มบนอินเทอร์เน็ต
  • ตัวอย่าง :
   – “ไอศครีม.”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/
   – “ยาม้า ยาบ้า.”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.au.ac.th/Newabac/special/