• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

วารสารทั้งหมด

12

Journal of Thai Studies 13- Issue 2

ในปีที่ 13 ที่วารสารไทยศึกษาได้ดำเนินบทบาทในการเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทยศึกษา วารสารได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายาให้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “โคลงเล่นซ่อนหาที่เกาะสีชัง : การเล่นกับภาษาในวันว่าง” ซึ่งนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง” ที่สถาบันไทยศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการประชุมวิชาการออกสู่วงกว้าง
นอกเหนือจากบทความพิเศษแล้ว วารสารไทยศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งสิ้น 6 บทความ เริ่มด้วยบทความเกี่ยวกับการศึกษาคือบทความเรื่อง “เกมกลอน: กิจกรรมการเรียนรู้ร้อยกรองที่มากกว่าความสนุก” ของอาจารย์ชวิน พงศ์ผจญและบทความเรื่อง “หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” สำหรับนักศึกษาชาวจีน” ของ SHI LEI ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร และรองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตร โดยบทความทั้งสองเรื่องต่างนำเสนอผลวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทยได้อย่างน่าสนใจ
บันทึกทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีพุทธศาสนายังคงมีแง่มุมให้ศึกษาอย่างลึกซึ้งและหลากหลาย ดังเช่น บทความเรื่อง “ราชธรรมในจามเทวีวงศ์:ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์” ของอาจารย์ธีรวัฒน์ พูลทองและบทความเรื่อง พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” ของอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล บทความทั้งสองเรื่องต่างแสดงให้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาที่เป็นแกนกลางของสังคมไทย

บทความสองเรื่องสุดท้าย เป็นบทความที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่บทความเรื่อง “ครุพัน: สหัสวัตถุศักดิ์สิทธิ์กับบทบาทหน้าที่ในวัฒนธรรมอีสาน” ของอาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน และบทความเรื่อง ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ: บทบาทประเพณีที่มีต่อชาวสุรินทร์ในปัจจุบัน” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ขาวดี บทความทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานได้อย่างเด่นชัด ทั้งยังแสดงให้เห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมที่มีต่อกลุ่มคนเจ้าของวัฒนธรรม

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 13 – Issue 1

ในปีที่ ๑๓ ที่วารสารไทยศึกษาได้ดำเนินบทบาทในการเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทยศึกษา วารสารยังคงได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตหลากหลายสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ที่ให้โอกาสวารสารในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่งานวิจัยที่น่าสนใจสู่สาธารณชน

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 12 – Issue 2

ในปีที่ ๑๒ ของวารสารไทยศึกษานี้ วารสารได้ปรับช่วงเวลาการพิมพ์เผยแพร่เพื่อความเป็นสากลและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามวารสารฯ ยังเปิดรับบทความทั้งจากอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการอิสระและนิสิต นักศึกษาตลอดทั้งปี ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งของวารสารฉบับที่ท่านถืออยู่นี้คือผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ วารสารได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีความทันสมัยและมีมุมมองที่กว้างแต่ลึกตามเจตจำนงหลัก
ของวารสารไทยศึกษาที่จะเป็นผู้นำความรู้ที่ทันสมัยและสามารถปรับใช้ได้ในสังคม

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 12 – Issue 1

ในปีที่ ๑๒ ของวารสารไทยศึกษานี้ วารสารได้ปรับช่วงเวลาการพิมพ์เผยแพร่เพื่อความเป็นสากลและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามวารสารฯ ยังเปิดรับบทความทั้งจากอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการอิสระและนิสิต นักศึกษาตลอดทั้งปี ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งของวารสารฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ คือผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ วารสารได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีความทันสมัยและมีมุมมองที่กว้างแต่ลึกตามเจตจำนงหลักของวารสารไทยศึกษาที่จะเป็นผู้นำความรู้ที่ทันสมัยและเป็นความรู้ที่ปรับใช้ได้ในสังคม

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 11 – Issue 2

วารสารไทยศึกษาฉบับนี้ขอนำเสนอเนื้อหาสาระที่เรียกว่าเป็นปกิณกะ คือมีความคละเคล้ากันไปในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องราวของละครลิงซึ่งเป็นมหรสพพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีลิงเป็นผู้แสดงละคร ประเพณีการบวชของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่แสดงสัญลักษณ์และความหมายทางสังคม ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองในล้านนาที่บ่งบอกความเป็นตัวตนและเป็นเสน่ห์ที่ยังโดดเด่นจนปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 11 – Issue 1

รสารไทยศึกษาฉบับนี้ขอนำเสนอวัฒนธรรมไทยในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะและความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรมการสื่อสารในรูปของละครโทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ดูเพิ่มเติม