• ติดต่อเรา:
  • 0-22187495
  • 0-2255-5160
  • thstudies@chula.ac.th

วารสารทั้งหมด

12

Journal of Thai Studies 10 – Issue 2

สรรพศิลป์ในสังคมไทยมีหลากหลายประเภท เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
การแสดง ศิลปกรรม ภาษา วรรณกรรม วรรณคดี ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นสรรพศาสตร์ที่
มีการสร้างสรรค์ การบูรณาการ การสั่งสมประสบการณ์และคุณค่าจากผู้คนในสังคม
สืบต่อกันมาเป็นองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญของสังคมไทย

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 10 – Issue 1

สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญกับบทบาท
และของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องของวิธีการพ้นทุกข์ และพยายามถ่ายทอดแนวคิดนี้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในงานวรรณกรรม เพลง รวมไปถึงการ์ตูนซึ่งเป็นสื่อทันสมัยที่
เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 9 – Issue 2

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ นี้เสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับพลวัต
และการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบด้วยเรื่องราวพระพุทธศาสนา
สถาปัตยกรรมไทย การเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย งานช่างสนะ เพลงพื้นบ้าน ข้า
โอกาส การพาณิชยนาวีไทย ความมั่นคงในชีวิตของชาวฝั่งทะเลไทย ซึ่งแสดงให้เห็น
ความสำคัญของสถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทต่างๆ ในสังคมที่ทำให้เกิดพลวัต
และการดำรงอยู่ของวัฒนธรรม สุดท้ายปิดเล่มด้วยการแนะนำหนังสือตำนานที่รวม
บทความเรื่องตำนานนำเสนอแนวทางการอ่านอย่างเป็นวิชาการ เข้าใจความรู้สึกนึกคิด
ของคนโบราณ

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 9 – Issue 1

บทความวิจัยในวารสารไทยศึกษาฉบับนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาและ
พระมหากษัตริย์กับการสร้างสรรค์สังคมไทย ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และปิดท้ายเล่ม
ด้วยคอลัมน์แนะนำหนังสือประชุมสุภาษิตสอนหญิง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์
กอบบุญ หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมวรรณกรรมการสอนผู้หญิงทั้งที่เคยเผยแพร่
มาแล้ว และที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อนรวมทั้งหมด ๑๑ เรื่อง

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 8 – Issue 2

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติทั้งในเรื่อง
ของการดำรงชีวิต สังคม การปกครองและเป็นเสมือนฐานรากของความมั่นคงให้
ประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ได้รับการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป วารสารไทยศึกษาฉบับนี้จึงขอนำ
เสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับสมบัติทางวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน คือ เรื่องของ
คลองแสนแสบ คลองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนที่อยู่
อาศัยริมฝั่งคลอง นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อที่แสดงให้เห็น
ภูมิปัญญาของชาวบ้านและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ พร้อมกัน
นี้ก็ขอแนะนำหนังสือพระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์ที่น่าสนใจยิ่ง

ดูเพิ่มเติม

Journal of Thai Studies 8 – Issue 1

บทความวิชาการในวารสารไทยศึกษาฉบับนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
และความเชื่อในวิถีชีวิตไทย-ไท เช่น ไทลื้อ ชาวลัวะ ชาวชอง เป็นต้น พิธีกรรมและ
ความเชื่อเหล่านี้ กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความมั่นคง
ทางจิตใจให้คนในสังคมท่ามกลางความเจริญของโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูเพิ่มเติม