For Test Uncategorized
รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ 1-6 วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 1 Uncategorized
งานประดับมุกญี่ปุ่นในประเทศไทย: สัมพันธภาพเชิงศิลปกรรมจากเมืองท่านางาซากิ Uncategorized
วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒): การสร้างและเผยแพร่ความรู้นอกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑) Uncategorized
การสร้างสรรค์ละครนอกเรื่องมโนห์รา ตอน ลาสรงลงสระอโนดาต: การสืบทอดและปรับปรน Uncategorized
พลวัตและวิธีคิดในการประกอบสร้างเทศกาลสงกรานต์ -วันไหลในภาคตะวันออกของไทย Uncategorized
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำเรียกสิ่งของเครื่องใช้ ในภาษาไทพวน Uncategorized
ตำรับยากวาดคอจากตำรายาแพทย์แผนไทยของ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก Uncategorized
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษาปีที่ 18 ฉบับที่ 2 Uncategorized