นางเมขลา : การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะ ในการแสดงเมขลา-รามสูร Uncategorized
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
ภาพตัวแทนคนใต้ห้าจังหวัดชายแดนในวาทกรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ Uncategorized
การเน้นในคำประสมแบบเท่าเทียมและไม่เท่าเทียมในภาษาไทย Uncategorized
คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในพระวรสารสมัยอยุธยา: ความสำคัญต่อการแปลเป็นภาษาไทย Uncategorized
วารสารไทยศึกษาปีที่ 19 ฉบับที่ 1 Uncategorized
การแปรรูปวรรณคดีบทละครสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นวรรณกรรมรักร่วมเพศ Uncategorized
ภาพยนตร์แอนิเมชัน ๙ ศาสตรา : สัมพันธบทจากเรื่อง “รามเกียรติ์” กับนัยของการประกอบสร้างในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย Uncategorized
ลงสรงนาฏดนตรี : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การรำลงสรงจากละครรำสู่ลิเก Uncategorized
For Test Uncategorized