วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies