วารสารไทยศึกษา - ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

 

 

1) การสื่อสารโทรคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์

 

2) กรุ่นกลิ่นเครื่องหอม : ผู้ชายชนชั้นสูงกับการปรุงโฉม / สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

 

3) ความเปรียบเทียบในรัตนพิมพวงศ์ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก / สุภัค มหาวรากร

 

4) ความหลากหลายทางทฤษฎีกับการวิจัยวรรณคดี/วรรณกรรม / พัชรินทร์ บูรณะกร

 

5) ญวณอพยพ : การรื้อถอนภาพแทนคอมนิวนิสต์กับการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในวรรณกรรมเรื่อง เกียวบาวนาจอก / จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

 

6) “ผญา” ในรายการวิทยุกระจายเสียง : การปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการดำรงอยู่ / สิริชญา คอนกรีต

 

7) พัดรอง : เครื่องประกอบพระราชพิธีในสังคมไทยปัจจุบัน / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

8) เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการวัฒนธรรม / สุกัญญา สุจฉายา

 

9) ความคิดทางปรัชญาพหุนิยมทางวัฒนธรรม : ความย้อนแย้ง & ความต่อเนื่องของการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม / ชญาน์ทัต ศุภชลาลัย

 

 

แนะนำหนังสือ

 

“พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย” / ดินาร์ บุญธรรม