วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

 

 

1) คลองแสนแสบ : ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง / วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์

 

2) กลไกทางสังคมที่นำไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชนภายใต้เงื่อนไขความหลากหลายของประชากร : กรณีศึกษาชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ริมคลองแสนแสบ / ศิริวรรณ ศิริบุญ

 

3) วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ : ความเป็นมาและการดำรงอยู่ / รุ่งอรุณ กุลธำรง

 

4) ผู้สืบทอดเป็นผู้ถือครอง มิใช่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / สุกัญญา สุจฉายา

 

5) การพากย์-เจรจาหนังใหญ่ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหาย / รัตนพล ชื่นค้า

 

6) วรรณกรรมกาเผือก : สมบัติของชุมชนไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี / ดวงหทัย ลือดัง

 

7) พิธีเลี้ยงผีสะเอิงของชาวกูยที่บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ / พรรณวดี ศรีขาว

 

8) วัฒนธรรมการค้าขายแดนสองฝั่งโขง / สุมาลี สุขดานนท์

 

 

แนะนำหนังสือ

 

“พระพุทธปฏิมาวัดโพธิ์” / ศานติ ภักดีคำ