วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

 

 

1) ละครลิง : จากมหรสพพื้นบ้านสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / รัตนพล ชื่นค้า

 

2) มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในสารคดีท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ยุคแรกของไทย / วรรณพร พงษ์เพ็ง

 

3) การออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยื่นยืนให้กับชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านน้ำตาลสด ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / ศรันยา เสี่ยงอารมณ์

 

4) ปอยส่างลอง : สัญลักษณ์และความหมายทางสังคมของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

 

5) ตัวตนของเมืองในล้านนา / ภูเดช แสนสา