วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

 

 

1) จากอวสานถึงเริ่มใหม่ : ยุคพระศรีอารียเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส / ภัครพล แสงเงิน

 

2) “พุทธาวตาร” กับ “ทศรถชาดก” : พุทธในพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์-ฮินดูในพุทธ / แคทรียา อังทองกำเนิด

 

3) เสด็จประพาสต้น : การบันทึกกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของชนชั้นนำสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณราย ชาญหิรัญ

 

4) คำกริยาที่แสดงการใช้มือกระทำในภาษาถิ่นเชียงราย / พรรณวดี รัตนศักดิ์, สุทธา รัตนศักดิ์

 

5) มิใช่เพียงแค่ฉายา : สมญาดารากับอำนาจสื่อในการวิจารณ์พฤติกรรมและสร้างภาพตัวแทนบุคคลในวงการบันเทิงไทย / รัชนีกร รัชตกรตระกูล