วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

 

 

1) “กระอั้วแทงควาย” กับ “กระตั้วแทงเสือ” ประวัติและพัฒนาการของการละเล่นโบราณ / เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

 

2) ความเป็นยุคสมัยใหม่ของพระพุทธศาสนาไทย : พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม / ภาณุทัต ยอดแก้ว

 

3) พัฒนาการของแบบเรียนในการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน / ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

 

4) การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย / ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล

 

5) “เล้าข้าว” ภาพสะท้อนภูมิปัญญาของชาวนาในอีสาน / สุนิตย์ เหมนิล

 

6) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนคนอีสานในหนังสือพิมพ์ระดับชาติ : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ / สุภัทร แก้วพัตร