บรรณาธิการวารสารไทยศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
ภาคีสมาชิก สาขาประวัติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์
ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน ราชบัณฑิตสถาน

 

ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง
เมธีวิจัยอาวุโส ปี 2554 ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวกานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย