พิธีเลี้ยงผีสะเอิงของชาวกูยที่บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

พรรณวดี ศรีขาว

 

บทคัดย่อ

 

ผีสะเอิงเป็นผีบรรพบุรุษประจำสายตระกูลของชาวกูยที่บ้านละเอาะ อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ คอยคุ้มครองดูแลรักษาลูกหลานและสามารถทำให้ ลูกหลานเจ็บป่วยได้เมื่อกระทำผิดจารีตประเพณี ทุกปีระหว่างเดือน 3 ถึงเดือน 6 ชาวบ้านจะจัดพิธีเลี้ยงผีสะเอิงขึ้น เพื่อแก้บนขอบคุณและเซ่นไหว้สักการะ พิธีนี้ช่วยสืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันก็ช่วยสืบทอดฮีตคองของชาวกูย บ้านละเอาะ ช่วยสั่งสอนลูกหลาน และสร้างความสัมพันธ์ให้คนในชุมชน รวมถึงสร้างกำลังใจให้แก่ปัจเจกบุคคล พิธีนี้สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจของปัจเจกบุคคลและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจึงดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2555 – มกราคม 2556) หน้า 173-206) 

 

 

“Phi Sa Oeng” Worship of the Kui at Ban La-o, Amphoe Nam Kliang, Changwat Sisaket

 

Pannawadee Srikhao

 

Abstract

 

Phi Sa Oeng are the family lineage ancestral spirits of the Kui at Ban La-o, Amphoe Namkliang, Changwat Sisaket. Their duty is to protect and take care of their descendants. If their descendants break the custom, the spirits can cause them illness. Annually, during the third and sixth month, villagers will arrange the ancestral spirit worship in order to fulf ill their vows, thank and worship the spirits. This worship helps transmit the belief in ancestral spirits. At the same time, the worship helps to transmit the customary law of the Kui at Ban La-o, teaches descendants and unites the relationship between the people in the community. In addition, the worship helps to build spirit for individuals and can respond to the spiritual needs of individuals and build the strength of the community. These are the reasons why the worship has been practiced for a long time until the present.

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 8 Number 2 (August 2012 – January 2013) Page 173-206)

 

บทความ / Full Text : Download