วรรณกรรมกาเผือก : สมบัติของชุมชนไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ดวงหทัย ลือดัง

 

บทคัดย่อ

 

บทความนี้มุ่งศึกษาวรรณกรรมเรื่องกาเผือกและรวบรวมวรรณกรรมใบลานเรื่อง กาเผือกที่พบในชุมชนไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

 

ผลการศึกษาพบว่า ชาวไทยยวนที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปยังรู้จักเรื่องกาเผือกและยังเข้าร่วมประเพณีเทศน์กาเผือก ผู้วิจัย ได้รวบรวมใบลานเรื่องกาเผือกตามวัดต่างๆ ในชุมชนไทยยวนแห่งนี้ รวม 6 ฉบับ การวิจัยครั้งนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชุมชนไทยยวนเห็นความสำคัญของมรดกทาง ภูมิปัญญาของตน

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2555 – มกราคม 2556) หน้า 151-172) 

 

 

Ka Phueak literature: Treasure of Thai Yuan Community, Amphoe Sao Hai, Changwat Saraburi

 

Duanghatai Luedung

 

Abstract

 

This article aims to study Ka Phueak literature in order to compile the original Ka Phueak palm leaf manuscripts in the Thai Yuan community, Amphoe Sao Hai, Changwat Saraburi.

 

The research reveals that the villagers aged over 60 years old are accustomed to the story and participate in the Ka Phueak chanting ceremony. Six copies of the manuscripts have been discovered in various Thai Yuan temples in the community. The ultimate aim of this research is to preserve the living tradition of Ka Phueak literature and Ka Phueak chanting ceremony in the Thai Yuan community and encourage the Thai Yuan community, especially the new generation, to realize and take part in the wisdom legacy of their ancestors.

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 8 Number 2 (August 2012 – January 2013) Page 151-172)

 

บทความ / Full Text : Download