คุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำ

รวิพรรณ เพชรอนันต์กุล และ ประเทือง ทินรัตน์

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าที่มีต่อสังคมของบทละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำ ผลการศึกษาพบว่าละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ จำเลยรัก ดาวพระศุกร์ ปัญญาชนก้นครัว สวรรค์เบี่ยง และสุดแต่ใจจะไขว่คว้า และพบว่าละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำมีคุณค่าด้านอารมณ์มากที่สุด

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) หน้า 99-119) 

 

 

The Value to Society of the TV Drama That Reproduces 

 

Rapeephan Petchanankul and Pratuang Dinnaratana

 

Abstract

 

This research aimed to study the value to society of the TV dramas that were reproduced. The findings revealed that the reproduced TV dramas that the Bangkok people like most were: Cham Leuy Rak (Defendant of love), Daw Pra Sook (Venus), Panya Chon Kon Krua (Intellectual in the kitchen), Sawan Beang (Tilted paradise), and Sood Tae Chai Cha Kwai Kwa (As what the mind grasping for). And it was also found that emotional benefit is the grectest value of reproduced TV dramas

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 11 Number 1 (January – June 2015) Page 99-119)

 

บทความ / Full Text : Download