จริยธรรมในการตีพิมพ์

จริยธรรมของบรรณาธิการ

 

1. ยอมรับหรือปฏิเสธบทความเพื่อการตีพิมพ์ตามเกณฑ์ของวารสารโดยไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล แต่พิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสารเป็นสำคัญ

 

2. ให้เสรีภาพแก่ผู้นิพนธ์บทความในการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชา และคงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ

 

3. รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำวารสารทั้งผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ

 

4. ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของบทความร่วมกับกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารก่อนการตีพิมพ์

 

5. รักษามาตรฐานของวารสารและพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

 

 

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ (Reviewers)

 

1. มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญตามศาสตร์ของตน เพื่อพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธบทความเพื่อการตีพิมพ์ด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักวิชาในศาสตร์นั้น ๆ โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว รวมทั้งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์บทความ

 

2. ตรงเวลา

 

3. รักษาความลับของผู้นิพนธ์บทความ

 

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำวารสาร

 

 

จริยธรรมของผู้นิพนธ์บทความ

 

1. มีการคิด ค้นคว้า ทบทวน วิเคราะห์ สรุป เรียบเรียง และอ้างอิงข้อมูล โดยผู้เขียนเอง กองบรรณาธิการไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

 

2. ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ให้เกียรติโดยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในการเขียนบทความ

 

3. ชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนี้จริง

 

4. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารและตามมาตรฐานทางวิชาการ

 

5. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอ เพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น หากพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว