วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

1)โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย : ศึกษาจากจดหมายของสีโหม้ พ.ศ.2432-2433/ กมลธร ปาละนันทน์, โดม ไกรปกรณ์

2) กัมมัฏฐานล้านนา: กระบวนการสั่งสมบุญบารมีและพัฒนาตน/ พระครูเมธานันทกิจ, ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

3) ภาพปฐมสมโพธิ: บทบาทหน้าที่ในการทำนายชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านคำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์/ สุทธินันท์ ศรีอ่อน

4) บทละครเรื่อง เงาะป่า: จากข้อมูลคติชนสู่การสร้างสรรค์วรรณคดี/ ศรัณย์ภัทร บุญฮก

5) “ของแปลกตา” ในพระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว/ พรรณราย ชาญหิรัญ

6) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน/ สามมิติ สุขบรรจง