การเดินทางของวิญญาณ: องค์ประกอบ และบทบาทของ บทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย

การเดินทางของวิญญาณ: องค์ประกอบ และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย

 

นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์

 

บทคัดย่อ

                บทความนี้มุ่งศึกษาองค์ประกอบ และบทบาทของบทร้องพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า บทร้องดังกล่าวมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การกล่าวถึงผู้นำทางดวงวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือ ชี้หรือนำทาง รวมทั้งช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาระหว่างการเดินทางของวิญญาณ การระบุจุดหมายปลายทางของการเดินทางของวิญญาณ การกล่าวถึงเส้นทางเชื่อมสู่โลกหลังความตาย การระบุถึงพาหนะสู่โลกหลังความตาย และอุปสรรคขัดขวางระหว่างการเดินทาง ส่วนบทบาทของบทร้องคือช่วยเน้นย้ำความสัมพันธ์ของวิญญาณกับภูมิลำเนาเดิม ช่วยคลายความวิตกกังวลหรือความโศกเศร้าของลูกหลาน รวมทั้งเป็นคำสอนและคำอวยพรให้แก่ลูกหลานอีกด้วย

 

คำสำคัญ: บทร้องในพิธีกงเต๊กของชาวจีนแต้จิ๋ว, องค์ประกอบ, บทบาท

 

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 61-81)

 

 

Journey of the Soul: the Components and Roles of the Hymns in Kongtek (Chaozhou Chinese Funerals) in Thai Society

                                                                                        

Narut Kupthanaroj

 

Abstract

                The objective of this article is to detail a study of the components and roles of the hymns in Kongtek (Chaozhou Chinese Funerals) in Thai Society. The results indicate that the hymns in Kongtek comprise various components including, the declaration of a leader responsible for a significant role in guiding a spirit to the afterlife and also removing obstacles during the journey of a spirit; the declaration of a spirit’s destination; the declaration of the path connecting to the afterlife; the declaration of the vehicle taking a spirit to the afterlife; and the obstacles during the journey. The roles of the hymns are to emphasize the relationship of spirits with their residences; to alleviate anxiety or grief of their families; and to be a doctrine and a blessing for their families.

 

Keywords: Hymns in Kongtek (Chaozhou Chinese Funerals), Component, Role

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 15 Number 2 (July-December 2019) Page 61-81)

 

บทความ / Full Text : 3_Narut (2).pdf