หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา

– เป็นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับไท–ไทยศึกษา เพื่อองค์ความรู้ใหม่ หรือทบทวนภูมิปัญญาของคนไท–ไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

 

– เป็นบทความภาษาไทย ความยาวประมาณ 30 หน้ากระดาษ A5 ขนาดอักษร Angsana New 14 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

– ส่งบทความพร้อมบทคัดย่อในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เลือกส่งได้หลายช่องทาง โดยส่งด้วยตัวเอง, ส่งไฟล์มาที่ E-mail : chula.its.journal@gmail.com  หรือส่งบทความฉบับพิมพ์มาที่ กองบรรณาธิการวารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

– วารสารไทยศึกษาเปิดรับบทความตลอดปี 

 

– ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริง และประวัติโดยย่อของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานอย่างชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

– บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และกำหนดคำสำคัญ (keywords) อย่างน้อย 3-5 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

– หากบทความมีตารางหรือแผนภูมิประกอบ ให้แนบไฟล์ภาพตาราง หรือแผนภูมิมาพร้อมกับบทความด้วย

 

– หากบทความมีตัวอักษร หรือสัญลักษณ์พิเศษ ให้แนบข้อมูลของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษมาพร้อมกับบทความด้วย

 

– ภาพถ่ายที่ใช้ประกอบในบทความ ควรระบุแหล่งที่มา ในกรณีที่ผู้วิจัยถ่ายภาพเองให้ระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกภาพ

 

– การอ้างอิง ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปี (author date system) และระบุบรรณานุกรมเรียงตามลำดับตัวอักษร ตามระบบการอ้างอิง APA ท้ายบทความ

 

– ทุกบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งในด้านเนื้อหา และความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ โดยระบบ triple – blind review

 

– กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนต้นฉบับ เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แก่ผู้เขียนบทความในทุกกรณี ยกเว้นการแก้ไขภาษา และระบบอ้างอิงของบทความ

 

– บทความทุกบทความเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารไทยศึกษา การเผยแพร่หรือนำไปใช้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาจากวารสาร ต้องได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการวารสารเท่านั้น