ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ: ความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว

ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ:ความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว

 

วรัชยา เลี่ยวเทียนไชย
น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

 

บทคัดย่อ

 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยายเยาวชน ๒ เรื่อง ได้แก่ ช้างบินของอรเกษม รอดสุทธิ และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ ของขจรพัฒน์สุขภัทราพิรมย์ เพราะวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วทั้งสองเรื่องนี้นำเสนอเรื่องความตายอย่างโดดเด่นและมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาพบว่า ช้างบิน และ กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความตายของผู้ที่เป็นที่รักไว้ ๓ ด้าน๑. ความตายคือสัจธรรมของชีวิต ๒. ความตายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ และ๓. ความตายคือการเดินทางไปสู่โลกหลังความตายอันอบอุ่น การนำเสนอมโนทัศน์ความตายดังกล่าวนี้เพื่อให้ผู้อ่านเยาวชนเข้าใจชีวิต ไม่หมกมุ่นอยู่ในความเศร้าเมื่อสูญเสีย และเห็นความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ รวมถึงแนะนำให้ผู้อ่านเยาวชนใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะของตนให้ดียิ่งขึ้น วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วทั้งสองเรื่องจึงมีคุณค่าในการสื่อสารเรื่องความตายซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายยากให้ผู้อ่านเข้าใจ สามารถรับมือ และก้าวข้ามความเจ็บปวดจากความตายของคนรอบข้างได้อย่างมีเหตุผลนับเป็นงานเขียนที่ช่วยแนะนำให้เยาวชนให้สามารถก้าวข้ามปัญหาชีวิตและตระหนักความจริงของชีวิตไปพร้อมกัน

 

คำสำคัญ: ช้างบิน, กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อ, ความตาย, วรรณกรรมเยาวชน, วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 17ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม -ธันวาคม 2564) หน้า 127 -150)

 

Chang Bin and Klong Tukkata Sai kap Chotmai Khong Pho: Death in Waen Kaeo Awarded Young Adult Books

 

Warachaya Liaotianchai
Namphueng Padamalangula

 

Abstract

 

The research for this article aimed to study the concept of death prominently included in two Waen Kaeo awarded young adult novels:Chang Bin by Onkasem Rotsutthi, the 12th Waen Kaeo award-winning young adult book; and Klong Tukkata Sai kap Chotmai Khong Pho by Khachonphat Sukphatthraphirom, an honorable-mention prize in the 13th Waen Kaeo Young
Adult Book Award. The research found that these young adult fiction books present three ideas of death: 1) Death is a truth of life; 2) Death is a way to release suffering; and 3) Death is a journey to a pleasant world. The concept of death is presented to help the readers understand life, to cope with grief and loss, to value life and to live their lives better. In addition, this young
adult fiction plays a role in helping their readers understand death, which is considered a difficult topic, and to cope with death in order to overcome difficulties and to realize the truth of life.
 

Keywords: Chang Bin, Klong Tukkata Sai kap Chotmai Khong Pho, Young , adult literature, Waen Kaeo Young Adult Book Award

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 17 Number 2 (July – December 2021) Page 127-150)

 

บทความ/ fulltext :6_Warachaya.pdf