วารสารไทยศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 1

 

1) ความสําคัญของเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่ ๕ :หัวเลี้ยวแห่งวัฒนธรรมอิเหนาของไทย / ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

 

2) การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง : กรณีศึกษาหลายชีวิต / ปริดา มโนมัยพิบูลย์

 

3) พลวัตของเรื่องเล่าและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจําอวดหน้าจอ ช่วง ฉ่อย เดอะซีรีย์ / กมลพรรณ ดีรับรัมย์  สารภีขาวดี

 

4) ประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในอําเภอเมืองอุบลราชธานี / สุทธินันท์ ศรีอ่อน

 

5) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานประดับมุกเกาหลีกับไทย / เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

 

6) วัจนกรรมการตอบการแสดงความไม่พอใจในภาษาไทย : กรณีคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน / สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์