การประกอบอาชีพผู้พิพากษาของสตรีไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗

การประกอบอาชีพผู้พิพากษาของสตรีไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗

 

ภาพิมล อิงควระ  

โดม ไกรปกรณ์

 

 

บทคัดย่อ

 

บทความนี้ศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้หญิงไทยในการประกอบอาชีพผู้พิพากษา ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗ ซึ่งเป็นช่วงแรกของการที่ผู้หญิงประกอบอาชีพผู้พิพากษา คำถามหลักของบทความนี้คือ การประกอบอาชีพผู้พิพากษาของสตรีไทยในช ่วง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗ เกิดขึ้นในบริบทอย่างไร เหตุปัจจัยใดคืออุปสรรคของ สตรีในการประกอบอาชีพผู้พิพากษาในช่วงเวลานี้ เนื้อหาของบทความแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อได้แก่ ๑)การขยายโอกาสของสตรีในการศึกษาวิชากฎหมาย ๒)การกีดกันและ การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงประกอบอาชีพข้าราชการตุลาการในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๙๗ ๓) กระแสเรียกร้องสิทธิสตรีระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๑๖ ๔) การประกอบอาชีพ ผู้พิพากษาหญิงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่ออธิบาย ให้เห็นถึงความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงในการประกอบอาชีพผู้พิพากษา ในสังคมไทยช่วง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗

 

คำสำคัญ:  ผู้พิพากษา, สตรี, ประวัติศาสตร์ไทย

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  (ธันวาคม 2022)  หน้า 137- 160 )

 

 

 

Thai Female Judges During 2508-2517 B.E.

 

Phapimon Ingkavara

Dome Kraipakorn

 

 

Abstract

 

The research for this article aimed to study the history of Thai women judges during 2508-2517 B.E. (1965-1974 A.D.), which was the first period of women’s employment as judges. Key questions of the study were: what was the context in which Thai female judges were employed during 2508-2517 B.E. and what were the impediments to women judges during this period? The article is divided into four topics: 1) increase of women’s opportunities in law studies; 2) exclusion and opportunities for women to be judicial officials during 2471-2497 B.E. (1932-1973); 3) women’s rights, trends and movements during 2475-2516 B.E. (1932-1973); and 4) the employment of female judges during 2508-2517 B.E. (1965-1974). Historical methods were applied in this study to demonstrate the background and changes in female judges in Thai society during 2508-2517 B.E. (1965-1974).

 

Keywords: judges, female, Thai history

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 18 Number 2  (December 2022) Page 137 – 160 )

 

บทความ/ fulltext : 2_Phapimon.pdf