กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ@Rama

กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ@Rama

 

บัณฑิต ทิพย์เดช

 

บทคัดย่อ

 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงกลวิธีทางภาษาที่นำเสนอความคิดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ@Rama ซึ่งถือเป็นตัวแทนช่องทางในการนำเสนอทรรศนะเกี่ยวกับสุขภาพ โดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในด้านภาษา ประกอบกับการวิเคราะห์วาทกรรมในมิติทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ตัวบทในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ@Rama ได้นำเสนอความคิด อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านกลวิธีทางภาษา ๒ กลวิธี ประกอบด้วย กลวิธีทางศัพท์ และกลวิธี
ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์

 

คำสำคัญ: กลวิธีทางภาษา, ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

 

(ตีพิมพ์ใน วารสารไทยศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  (ธันวาคม 2022)  หน้า 137-160 )

 

 

 

Linguistic strategies and the presentation of the Coronavirus 2019 in Variety for Health @Rama

 

Bandit Thipdet

 

 

Abstract

 

The research for this article aimed to illustrate the language strategy of presenting thoughts on the coronavirus 2019 in the magazine, Variety for Health @Rama, as a representative channel for public opinion on health. The principles of verbal analysis in language, together with an analysis of discourse in the social dimension, were used in this study. The results of the study found that the theme of Variety for Health @Rama presents ideas, ideology and discourse on the coronavirus 2019 through language strategies consisting of lexicalization and pragmatic strategies.

 

Keyword: Linguistic Strategies, Coronavirus 2019, Critical Discourse Analysis

 

(Published in Journal of Thai Studies Volume 18 Number 2  (December 2022) Page 137-160 )

 

บทความ/ fulltext : 6_Bundit.pdf