วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารไทยศึกษา

วารสารไทยศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทย-ไทศึกษาในกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ

 

วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทย-ไทศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีท้องถิ่น วรรณคดีเปรียบเทียบ คติชนวิทยา การเรียนและการสอนภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษวิทยา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา โดยบทความที่ติพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ double blind review

 

วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี)

– ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

– ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

 

ติดต่อวารสาร :

 

กองบรรณาธิการวารสารไทยศึกษา

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

 

chula.its.journal@gmail.com

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา

– เป็นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับไท–ไทยศึกษา เพื่อองค์ความรู้ใหม่ หรือทบทวนภูมิปัญญาของคนไท–ไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

 

– เป็นบทความภาษาไทย ความยาวประมาณ 30 หน้ากระดาษ A5 ขนาดอักษร Angsana New 14 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

– ส่งบทความพร้อมบทคัดย่อในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เลือกส่งได้หลายช่องทาง โดยส่งด้วยตัวเอง, ส่งไฟล์มาที่ E-mail : chula.its.journal@gmail.com  หรือส่งบทความฉบับพิมพ์มาที่ กองบรรณาธิการวารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

– วารสารไทยศึกษาเปิดรับบทความตลอดปี 

 

– ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริง และประวัติโดยย่อของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานอย่างชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

– บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และกำหนดคำสำคัญ (keywords) อย่างน้อย 3-5 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

– หากบทความมีตารางหรือแผนภูมิประกอบ ให้แนบไฟล์ภาพตาราง หรือแผนภูมิมาพร้อมกับบทความด้วย

 

– หากบทความมีตัวอักษร หรือสัญลักษณ์พิเศษ ให้แนบข้อมูลของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษมาพร้อมกับบทความด้วย

 

– ภาพถ่ายที่ใช้ประกอบในบทความ ควรระบุแหล่งที่มา ในกรณีที่ผู้วิจัยถ่ายภาพเองให้ระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกภาพ

 

– การอ้างอิง ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปี (author date system) และระบุบรรณานุกรมเรียงตามลำดับตัวอักษร ตามระบบการอ้างอิง APA ท้ายบทความ

 

– ทุกบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งในด้านเนื้อหา และความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ โดยระบบ double blind review

 

– กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนต้นฉบับ เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แก่ผู้เขียนบทความในทุกกรณี ยกเว้นการแก้ไขภาษา และระบบอ้างอิงของบทความ

 

– บทความทุกบทความเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารไทยศึกษา การเผยแพร่หรือนำไปใช้ในการอ้างอิงแหล่งที่มาจากวารสาร ต้องได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการวารสารเท่านั้น

รูปแบบการอ้างอิงสำหรับวารสารไทยศึกษา

การอ้างอิงในเนื้อความสำหรับวารสารไทยศึกษา ให้ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปี

 

 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)

 

การอ้างอิงแบบนี้ ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหา โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ ในกรณีเป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรง หรือแนวคิดบางส่วน หรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 

อย่างไรก็ตาม การไม่ระบุเลขหน้าอาจทำได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น การอ้างอิงแบบแทรก ในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างถึง รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มีดังนี้

 

(ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น

 

(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)

 

(McCartney &Phillips, 2006, pp. 498-499)

 

 

สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ

 

– ผู้แต่ง 1 คน

 

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

 

Herren, Ray V. The Science of Animal Agriculture. Albany, N.Y. : Delmar Publishers, 1994.

 

– ผู้แต่ง 2 คน

 

ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533.

 

Meigs, Walter B., and Meigs, Robert F. Accounting : The Basis for Business Decisions. 9th ed. New York : McGraw-Hill, 1993.

 

– ผู้แต่งมากกว่า 3 คน

 

สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ. ความคิดและภูมิปัญญาไทยด้านการศึกษา (Thai Wisdom in Education). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

 

Bailyn, Bermard et al. The Great Republic : A History of the American People. 3rd ed. Lexington, MA : D.C. Health, 1985.

 

– ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง

 

ไชยวัฒน์. ก้าวไปข้างหน้า : จิตวิทยาปลุกใจในการต่อสู้ชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 2535. 

 

 

หนังสือแปลที่ปรากฏผู้แต่งในภาษาเดิม

 

Grmek, Mirko D. History of AIDS : Emerging and Origin of a Modern Pandemic. Translated by Russell C. Maulitz, and Jacalyn Duffin. Princeton, N.J. : University Press, 1990.

 

สตีเวนสัน, วิลเลียม. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536.

 

 

บทความในหนังสือรายงานการประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ

 

รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / ใน / ชื่อบรรณาธิการ. / / ชื่อเรื่องรายงานการประชุม, / เลขหน้า. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.

 

ตัวอย่างเช่น

 

อาวุธ ณ ลำปาง. พืชไร่ในระบบการปลูกพืช. ใน รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องการเกษตรในเขตใช้น้ำฝนของภาคใต้, 138-150. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2526.

 

Beales, P.F. The Status of Malaria in Southeast Asia. In Aree Valyasevi, and Vidhaya Mekanandha, eds. Proceedings of the Third Asian Congress of Pediatrics, 52 – 58. Bangkok : Bangkok Medical Publisher, 1980.

 

 

บทความในวารสาร

 

รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร / ปีที่, / ฉบับที่ (ปีพิมพ์) : / เลขหน้า.

ตัวอย่างเช่น

 

เจตน์ เจริญโท. การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมไทย ทำอย่างไรจึงจะยั่งยืน.นิตยสารโลกสีเขียว 2, 4 (2536) : 16 -20.

 

Swazey, JudithP.; Anderson,Melissa S.; and Lewis, Karen Seashore. Ethical Problems in Academic Research. American Scientist 81, 6 (1993) : 542 – 553.

 

 

บทความวิจารณ์หนังสือในวารสาร

 

รูปแบบ : ผู้เขียนบทวิจารณ์. / / วิจารณ์เรื่อง / ชื่อหนังสือที่วิจารณ์, / โดย / ผู้แต่งหนังสือ. ชื่อวารสาร / ปีที่, / ฉบับที่(ปีพิมพ์) : / เลขหน้า.

 

ตัวอย่างเช่น

สุริชัย หวันแก้ว. วิจารณ์เรื่อง บริษัทญี่ปุ่นกับการเป็น NIC ของประเทศไทย โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน์ 11, 2 (2536) : 79-83.

 

Woodruff, Robert B. Review of AMA Handbook for Customer Satisfaction, by Alan Dutka. Journal of Marketing Research 31, 3 (1994) : 432-434.

 

 

บทความในหนังสือพิมพ์

 

รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อหนังสือพิมพ์, / (วันที่ / เดือน / ปี) : / เลขหน้า.

 

ตัวอย่างเช่น

 

ประสงค์ วิสุทธิ์. สิทธิของเด็ก.มติชน (19 มีนาคม 2537) : 18.

 

Vitit Muntarbhorn. The Sale of Children as a Global Dilemma. Bangkok Post (21 March 1994) : 4.

 

 

บทความในสารานุกรม

 

รูปแบบ : ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อสารานุกรม, / เล่มที่ / (ปีพิมพ์) : / เลขหน้า.

 

ตัวอย่างเช่น

 

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. มหาภารตะ. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 22, (2532-2533) : 14354-14369.

 

Morrow, Blaine Victor. Standards for CD-Rom Retrieval. Encyclopedia of Library and Information Science 51, (1993) : 380-389.

 

 

วิทยานิพนธ์

รูปแบบ : ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. / / ชื่อวิทยานิพนธ์. / / ระดับของวิทยานิพนธ์ / / มหาวิทยาลัย, ปีพิมพ์.

 

ตัวอย่างเช่น

 

ชุติมา สัจจานันท์. การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516) และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.

 

Buppha Devahuti. Use of computer in serials control in Thai libraries. Master's Thesis, Department of Library Science, Graduate School, Chulalongkorn University, 1975.

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

สาระสังเขปออนไลน์

 

ตัวอย่างเช่น

 

Johnson, Doug. "Student Access to Internet : Librarians and Teachers Working Together to Teach Higher Level Survival Skills". Emergency Librarian 22, 3 (1995) : 8-12. [Online]. Abstract from: DIALOG(R) File: ERIC Item : EJ 497895

 

Jackson, Sarah. "Demographic and Social Trends : Implications for the Information Profession : Part 2." Library Management 11, 6 (1990): 4-17. [Online]. Abstract from : BRS File : LISA Item : 91-3621

 

Gouod, David M., and Gruben, William C. "GATT and the New Protectionism." Economic Review (1994). [Online]. Abstract from : FirstSearch Mail

 

Walker, Geraldine, and Janes, Joseph. Online Retrieval : A Dialogue of Theory and Practice. Englewood, CO : Libraries Unlimited, 1993. [Online]. Abstract from : DIALOG(R) File : ERIC Item : ED368378

 

สาระสังเขปบนซีดีรอม

 

ตัวอย่างเช่น

 

Realizing the Potential of Information Resources : Information, Technology, and Service. Boulder, CO :, CAUSE, 1996. [CD-ROM]. Abstract from : SilverPlatter File : ERIC Item : ED392340

 

Rosenfeld, Louis B. "Guides, Clearinghouses, and Value-Added Repackaging : Some Thoughts on How Librarians Can Improve the Internet." Reference Services Review 22, 4 (1994) : 11-16. [CD-ROM]. Abstract from: SilverPlatter File : ERIC Item : EJ493349

 

บทความสารานุกรมบนซีดีรอม

 

ตัวอย่าง มีชื่อผู้เขียนบทความ

 

Meade, Melinda S. "Thailand." Compton's Interactive Encyclopedia. [CD-ROM]. Available : Compton's Interactive Encyclopedia. 1994.

 

ตัวอย่าง ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ

 

"Thailand." Encyclopedia Britannica. [CD-ROM]. Available: Britannica CD 97. 1996.

 

ข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มบนอินเทอร์เน็ต

 

ตัวอย่างเช่น

 

"ไอศครีม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/ 

 

"ยาม้า ยาบ้า.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.au.ac.th/Newabac/special/

บรรณาธิการวารสารไทยศึกษา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค
ภาคีสมาชิก สาขาประวัติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์
ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน ราชบัณฑิตสถาน

 

ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง
เมธีวิจัยอาวุโส ปี 2554 ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวกานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย